Ειδοποιήσεις δημοσίων συμβάσεων από την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης! +30 69 06 46 14 49 Καθημερινές 10:00-17:00

Τα νέα μας

Δημοσίευση αναμορφωμένου ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων & σχετικές τροποποιήσεις ν. 4412/2016. 19.10.2021
Δημοσίευση ν. 4782/2021 - Αναμόρφωση του ρυθμιστικου πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων & καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων ν. 4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του ν. 4782/2021 (Α 36) και του άρθρου 57 ν. 4825/2021 (A 157).

 

«Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» και προμήθειες Δημοσίου. 15.09.2021
Τι είναι η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» και πως αυτή συνδέεται με τις αλλαγές-βελτιώσεις, που θα επέλθουν σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων, που φιλοξενούν και ανακοινώνουν τις Δημόσιες προμήθειες & συμβάσεις της χώρας μας; Πως οι υπηρεσίες του diagonismoi-dimosiou.gr σας βοηθούν στον εντοπισμό των συμβάσεων που πραγματικά σας αφορούν;

 

Kαθορισμός των λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων. 09.07.2021
Σας ενημερώνουμε οτι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Β 2802/30-6-2021, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 70362/24.06.2021, με τίτλο «Καθορισμός λεπτομερειών για τη σύνταξη έκθεσης παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, της παρ. 2 του άρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

 

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων δυναμικού συστηματος αγορών και συμφωνίας/πλαισίου προμήθειας αγαθών μέσω ΕΣΗΔΗΣ . 05.07.2021
Επιπλέον: Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

 

Ανανεωμένοι οδηγοί χρήσης και επιπλέον σύνδεσμοι από το ΕΣΗΔΗΣ, για την εύρυθμη χρησιμοποίησή του, από φορείς & συμμετέχοντες. 29.06.2021
Το diagonismoi-dimosiou.gr συνεχίζει να σας ενημερώνει, σχετικά με ότι νεότερο αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες του ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΣ/Δι@υγεια κτλ..