Email Κωδικός πρόσβασης

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

 

Diagonismoi-dimosiou.gr

Το πρώτο βήμα για την επιτυχία είναι η έγκυρη ενημέρωση

Πληροφορίες για τους διαγωνισμούς δημοσίου

Η υπηρεσία diagonismoi-dimosiou.gr λειτουργεί από τα τέλη του 2012, αναγνωρίζοντας το κενό που προέκυψε τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο της ενημέρωσης των διαγωνισμών δημοσίου. Αναλαμβάνει να οργανώσει όλα τα στάδια των διαγωνισμών (διακηρύξεις, προκηρύξεις, συμβάσεις) και τα είδη τους (προμήθειες, υπηρεσίες), που αναρτώνται ηλεκτρονικά και να ενημερώσει τους συνδρομητές της καθημερινά μέσω email, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μία περίληψη των βασικότερων εννοιών που αφορούν στους διαγωνισμούς δημοσίου και συνδέσμους που μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά στην κατανόηση του αντικειμένου.

Δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών/υπηρεσιών (κρατικές προμήθειες)

    Είναι οι αγορές που πραγματοποιούν οι διάφοροι φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ) οι τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και οι ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ) σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι αγορές αυτές αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων.

      Όπως κάθε αγοραστής, έτσι και το Δημόσιο, προκειμένου να καταλήξει στο προϊόν της επιλογής του, πραγματοποιεί μια έρευνα αγοράς. Σε αντίθεση όμως με τους ιδιώτες, το Δημόσιο δεν πηγαίνει από έμπορο σε έμπορο για να βρει τη συμφερότερη προσφορά, αλλά καλεί τους προμηθευτές, με τη μορφή διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους.

      Γενικά, οι κρατικές προμήθειες ή για να χρησιμοποιήσουμε ένα συνώνυμο όρο, οι προμήθειες του Δημοσίου, ολοκληρώνονται με τη βοήθεια γραπτών συμβάσεων, των "συμβάσεων των προμηθειών του δημοσίου" ή απλά "συμβάσεων του δημοσίου", όπως αποκαλούνται. Οι τελευταίες καθορίζουν το περιεχόμενο και τους όρους μιας συμφωνίας μεταξύ ενός φορέα (που είναι η αναθέτουσα αρχή της σύμβασης) και ιδιωτών/επιχειρήσεων (των προμηθευτών).

      Τρεις είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις κρατικές προμήθειες:

      H αρχή της δημοσιότητας.  Κατά την αρχή αυτή, οι αγορές του Δημοσίου πρέπει να γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του εθνικού τύπου και της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρχή της δημοσιότητας δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες προμηθειών εξαιρετικά χαμηλής αξίας, που ορίζονται ρητά από τον Νόμο.

      Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών.  Η όλη διαδικασία της διακήρυξης, επιλογής του προμηθευτή και ανάθεσης μιας σύμβασης του Δημοσίου πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, που είναι γνωστοί εκ των προτέρων και ισχύουν συνολικά καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Επίσης οφείλουν να είναι κατανοητοί και να διακρίνονται για την σαφήνειά τους. Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή των όρων του διαγωνισμού μετά την προκήρυξή του. Οι όροι του διαγωνισμού μπορούν να αλλάζουν μόνο κατόπιν της αποδοχής ενστάσεων/προσφυγών των διαγωνιζομένων (αναλυτικότερα βλ. κεφάλαιο 17). Γενικά, η αρχή της διαφάνειας παραβιάζεται όταν, κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού κάποιος ενδιαφερόμενος που δεν συμμετέχει, προβεί στην ακόλουθη διαπίστωση: "με τους νέους όρους που θέτει ο φορέας θα μπορούσα κι εγώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό".

      Η αρχή της ίσης μεταχείρισης.  Οι όροι του διαγωνισμού δεν είναι δυνατό να αποκλείουν επιχειρήσεις άλλης χώρας ή κάποια κατηγορία επιχειρήσεων της ίδιας χώρας εισάγοντας πολιτική διακρίσεων.

Πηγή: Γενική γραμματεία Εμπορίου, «Οδηγός κρατικών προμηθειών» (http://www.gge.gr)

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18 % του ΑΕΠ σε αγορές προμηθειών, έργων και υπηρεσιών.

Με τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών που αποφεύγουν τις διακρίσεις, οι ευρωπαϊκές οδηγίες στοχεύουν κυρίως στο να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς απολαμβάνουν πλήρως τις θεμελιώδεις ελευθερίες στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για τις δημόσιες συμβάσεις.

(europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22009_el.htm)

 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ

Κωδικοί CPV

Τι είναι ο κωδικός CPV: «Το CPV δημιουργεί ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή των δημοσίων συμβάσεων.»

simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_el.htm

Λίστα κωδικών CPV

 

Πηγές δημοσιεύσεων:

Ελλάδα: http://diavgeia.gov.gr

ΕΕ: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Κύπρος: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do

Νομοθετικό πλαίσιο περί δημόσιων προμηθειών:

Νόμος 2286/1995: «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

N2286_1995 (pdf)

Ορίζεται ότι οι κάθε είδους προμήθειες ειδών που ενεργούνται από α) το Δημόσιο, β) τους ΟΤΑ, γ) τα Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της καθ ύλη αυτοδιοίκησης, δ) τις δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις, ε) τις τράπεζες που ανήκουν στο ν.π. του δημοσίου στο σύνολο τους ή κατά πλειοψηφία, στ) τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. , ζ) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών και η) τις ενώσεις που συγκροτούνται από ένα ή περισσότερους από τους ανωτέρω φορείς , υπόκεινται σε έγκριση και ένταξη στο ετήσιο Ενιαίο Πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) που καταρτίζεται από τη ΓΓΕ του Υπ. Ανάπτυξης.

Επιπλέον, καθορίζονται ρητά α) ποιοι φορείς του δημοσίου (π.χ Προεδρία της Δημοκρατίας) και β) ποίες κατηγορίες προμηθειών (π.χ. προμήθειες πολεμικού υλικού) εξαιρούνται από την υποχρέωση της έγκρισης και ένταξης στο Ε.Π.Π.

Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

ΠΔ_1182007_Κανονισμός_Προμηθειών_Δημοσίου (pdf)

Πρόκειται για το βασικό κανονισμό προμηθειών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της καθ` ύλην αυτοδιοίκησης. Στα 41 άρθρα του περιγράφεται με λεπτομέρεια όλη η διαδικασία από την προκήρυξη του Διαγωνισμού μέχρι την κατακύρωση, τον έλεγχο και την παραλαβή των υλικών.

Κατ` εξαίρεση δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ.118/07:

Οι εκ των προαναφερόμενων προμηθειών εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 , οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και συμπληρωματικά μόνο με τις διατάξεις του π.δ.118/07.

Οι προμήθειες αγαθών, οι οποίες δεν εντάσσονται στο Ε.Π.Π. και εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85 του ν. 2362/1995 και συμπληρωματικά μόνο με τις διατάξεις του π.δ.118/07.

Οι προμήθειες υλικών, αναλώσιμων ή μη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του π.δ. 30/1996 "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

Οι προμήθειες των Δήμων, Κοινοτήτων, και των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των Ν.Π.Δ.Δ. τους και των ιδρυμάτων αυτών , οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το ν. 3463/2006  "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων".

 

Νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

Ο νόμος, με τον οποίο εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης, με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης.

Παράλληλα, η ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ενισχύει τις δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να ασκήσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και συγκεκριμένα: πρωτίστως το δικαίωμα πληροφόρησης, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α § 1 του Συντάγματος και συνακόλουθα τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που συναρτώνται με ή και εξαρτώνται από την πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωμα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή (άρθρο 5 § 1 Σ) αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α § 2 Σ).

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως π.χ. ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστημα, δημοσίευση στον τύπο).

Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου ενισχύουν και συμπληρώνουν το σύστημα αυτό, προκειμένου η διαδικτυακή δημοσιότητα και η ανά φορέα ανάρτηση να διευκολύνει τους πολίτες στη γνώση και αναζήτηση του περιεχομένου των αναρτημένων πράξεων. Για τον λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός πολιτών δεν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πρέπει η οργάνωση της ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων και η αναζήτηση των αποφάσεων να γίνεται με τρόπο απλό, κατανοητό και εν γένει φιλικό προς τους χρήστες. Ο πολίτης πρέπει να μπορεί να αναζητά και να προσπελαύνει στις σχετικές πληροφορίες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες και χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα τη δομή και τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας.

Ακριβώς για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση πρέπει να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των κειμένων στους πολίτες με αναπηρία. Συνεπώς, πρέπει να εξεταστούν σταδιακά οι κατά περίπτωση πρόσφοροι τρόποι διάθεσης των σχετικών κειμένων και σε άτομα π.χ. με προβλήματα όρασης κ.λπ.

Η ανάρτηση πρέπει να λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η αμελλητί ανάρτηση επιβάλλεται όχι απλώς για να εκπληρωθεί ο σκοπός του νόμου για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και αποτελεσματικό έλεγχο της διοικητικής δράσης, αλλά και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πράξεων η ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους

Νόμος 3861-2010_ΦΕΚ112-Α’-13-7-2010 (pdf)

Συμπληρωματική εγκύκλιος (pdf)

 

 

Νέα

17.10.2016

Νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

Δαιδαλώδης είναι ο νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 4412/2016 με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει τα πάντα, αφού ουσιαστικά καταργεί σχεδόν όλο το πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας.

04.07.2016

ΕΝΦΙΑ: Ολες οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος - Τι φόρο θα πληρώσετε (πίνακες)

Eναν σύντομο οδηγό των αλλαγών που θα ισχύσουν φέτος για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015, αλλά και τον τρόπο καταβολής και υπολογισμού των δόσεων σε σχέση με την ημερομηνία εκκαθάρισης του φόρου, ετοίμασε το taxheaven...

[Περισσότερα]

Πληροφορίες για τους διαγωνισμούς δημοσίου

Η ενότητα περιέχει μια περίληψη βασικών εννοιών σχετικά με τους διαγωνισμούς δημοσίου, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους επισκέπτες στην αποτελεσματική και άμεση ενημέρωση τους. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα θέματα:

  • Δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών/υπηρεσιών (κρατικές προμήθειες)
  • Κωδικοί CPV
  • Νομοθετικό πλαίσιο περί δημόσιων προμηθειών
[Περισσότερα]

Η υπηρεσία

Από το 2009 η εταιρία KHF δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενημέρωσης για διαγωνισμούς δημοσίου. Στόχος της KHF, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών, είναι να γίνει ο σημαντικότερος φορέας ενημέρωσης στην Ευρώπη. Στο τέλος του 2012, δημιουργήθηκε η ομάδα diagonismoi-dimosiou.gr, η πλέον υποσχόμενη υπηρεσία ενημέρωσης στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο των προμηθειών, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

[Περισσότερα]

Χάρτης

Θέλετε να μάθετε πόσοι ενεργοί διαγωνισμοί δημοσίου τρέχουν στους νομούς της χώρας; Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω στο χάρτη και δείτε αμέσως!

Χάρτης περιφερειών (NUTS)